Technikum Rachunkowości

Pięcioletnie technikum – na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z kwalifikacji zawodowych: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych; Prowadzenie rachunkowości (w trakcie nauki w szkole).

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości.
Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w majątku i kapitale firmy , ustalaniu czy przedsiębiorstwo wypracowało zysk czy poniosło stratę.

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

  • prowadzenia rachunkowości firmy,
  • prowadzenie rozliczeń finansowych
  • przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności  
  • obsługa programów finansowo-księgowych,
  • wykonywanie podstawowych czynności biurowych

 ROZWÓJ ZAWODOWY I MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA .

Absolwenci są przygotowani do pracy w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach, a także  biurach rachunkowych.

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość i finanse, finanse i inwestycje, finanse i bankowość. Poszerzając kwalifikacje zawodowe może również zostać biegłym rewidentem – czyli przeprowadzać badania prawidłowości  informacji zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i start różnych przedsiębiorstw.

Blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące dwie kwalifikacje:

  • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • Prowadzenie rachunkowości

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Technik rachunkowości ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04

Uczniowie mogą korzystać z kursów zewnętrznych, staży płatnych i stypendiów w ramch Projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” 

Pamiętaj:
„Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni”

Arystoteles