SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA (DAWNIEJ: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW)

Szkoła daje wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w klasie programowo najwyższej. Nauka trwa 3 lata. 

Szkoła kształci stacjonarnie w zawodach:

– SPRZEDAWCA 

– KUCHARZ

W przypadku pozostałych zawodów, teoretyczna nauka zawodu odbywa się w systemie miesięcznych kursów, natomiast pozostałe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące odbywają się w szkole (3 dni w tygodniu). 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy (2 dni w tygodniu). Podczas składania dokumentów wymagane jest zaświadczenie pracodawcy o możliwości przyjęcia ucznia jako młodocianego pracownika. 

 

INFORMACJA POWIATOWEGO CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce istnieje od 1987 r. Zrzesza ok. 200 rzemieślników i przedsiębiorców z rożnych branż z całego powiatu wielickiego i nie tylko. Zadaniem Cechu jako organizacji jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. Cech współpracuje z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów. Zgodnie z ustawą o rzemiośle Cech nadzoruje z ramienia Izby Rzemieślniczej przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. 

Cech zajmuje się również:

– sporządzaniem zapotrzebowania na uczniów młodocianych w zakładach rzemieślniczych

– zgłaszaniem zapotrzebowania do gimnazjów

– kierowaniem uczniów do zakładów rzemieślniczych,

– spisywaniem umów o naukę zawodu,

 

WYNAGRODZENIE UCZNIA

Młodocianemu pracownikowi — uczniowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

– I rok nauki nie mniej niż 4 %

– II rok nauki nie mniej niż 5 %

– III rok nauki nie mniej niż 6 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS). Ustawodawca ustalił najniższe wynagrodzenie co oznacza, że pracodawca może ustalić dla młodocianego wyższe wynagrodzenie. Wypłatę wynagrodzenia młodociany musi potwierdzić na liście płac. 

ROZWIĄZANIE UMOWY O NAUKĘ ZAWODU Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach :

– nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracęlub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, – ogłoszenie likwidacji lub upadłości zakładu,

– reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

– stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

 

Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. Kwestię rozwiązania umowy o naukę zawodu reguluje Kodeks Pracy Dział IX poświęcony w całości pracownikom młodocianym.

Po ukończeniu szkoły i nauki zawodu uczeń zdaje egzamin na tytuł robotnika wykwalifikowanego w szkole lub egzamin czeladniczy w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. 

Okres nauki zawodu wlicza się do przyszłej emerytury lub renty.

 

OBECNIE DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH W NIŻEJ PODANYCH ZAWODACH :

– sprzedawca – 522301

– fryzjer – 514101

– kamieniarz – 711301

– murarz – 711204

– dekarz

– malarz-tapeciarz – 

– cieśla – 711501

– betoniarz-zbrojarz – 711402

– ślusarz – 722204

– mechanik pojazdów samochodowych – 723103

– cukiernik – 751201

– blacharz samochodowy – 721306

– piekarz – 751204

– technolog robót wykończeniowych w budownictwie

– stolarz – 752205

– elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203

– tapicer – 753402

oraz na podstawie Porozumienia z Kopalnią Soli w Wieliczce S.A.

górnik, mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310), operator obrabiarek skrawających (722307), elektryk (741103).

 

Wykaz zawodów, których nauka zajęć teoretycznych zawodowych odbywa się w CKU w Krakowie: wykaz zawodów CKZ 2023-2024