Technikum Hotelarstwa

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI,
KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

W wyniku kształcenia w klasie hotelarskiej otrzymasz tytuł technika hotelarstwa.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na usługi hotelarskie, turystyczne, organizację czasu wolnego, podróży, pośrednictwo między kulturą, turystyką i biznesem, a także wzrost zainteresowań społecznych agroturystyką w Polsce i innych państwach UE.

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie.
W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:
przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego, zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej, organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych, wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych, prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego, współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich, stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu, doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Uczniowie mają możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje także zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.
Technikum przygotowuje do pracy w obiektach hotelarskich na różnych stanowiskach oraz do prowadzenia własnego obiektu. Absolwent w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do realizacji wszystkich czynności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych, a więc: zorganizowania pracy zakładu hotelarskiego, odpowiednią pod względem jakości obsługę, współpracę z biurami podróży, gromadzenie informacji i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich dla potrzeb różnorakich organizacji i stowarzyszeń.
Absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, zajazdach, agencjach turystycznych, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.
Zawód hotelarza stwarza szanse na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera przed młodymi ogromne perspektywy zatrudnienia i zarobków. Nieodłącznym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wielu prestiżowych krakowskich hotelach.
Technikum hotelarskie jest atrakcyjną szkołą, która przede wszystkim przygotowuje do zawodu hotelarza, ale także daje możliwość dalszego kształcenia i rozwoju młodego człowieka.

Przedmioty ogólne:   Przedmioty zawodowe:

– Język polski
– Język obcy
– Historia
– Wiedza o społeczeństwie
– Matematyka
– Fizyka i astronomia
– Chemia
– Biologia
– Geografia
– Podstawy przedsiębiorczości
– Technologia informacyjna

– Organizacja pracy w hotelarstwie
– Ekonomia i prawo w hotelarstwie
– Obsługa konsumenta|
– Obsługa informatyczna w hotelarstwie
– Marketing w hotelarstwie
– Język obcy zawodowy
– Zajęcia praktyczne

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Skip to content