CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

„Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” – CKZ
Powiat Wielicki realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Jest on skierowany do uczniów szkół zawodowych, w szczególności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach i Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych w wyżej wskazanych szkołach.
Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu Wielickiego) poprzez organizację staży dla 129 kobiet i 116 mężczyzn, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród których 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia w okresie do 28 lutego 2020 roku. Cele zostaną zrealizowane poprzez wsparcie uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażenie szkół i podnoszenie kwalifikacji kadr.

W wyniku projektu:
– 408 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
– 400 uczniów i uczennic uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia,
– 12 nauczycieli/lek nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uzyska kwalifikacje lub kompetencje w wyniku projektu,
– doposażone zostaną 3 zespoły szkół zawodowych,
– 245 uczniów i uczennic będzie uczestniczyć w płatnych miesięcznych stażach,
– łącznie co najmniej 1060 osób zostanie objętych ofertą projektu.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” o numerze RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 3 315 834,91 zł w tym dofinansowanie 2 983 459,91 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” uczniowie skorzystali z:

Zewnętrzne kursy – dla wszystkich uczniów
Prawo jazdy kat.B
Operatora wózków widłowych
Kurs Wychowawców kolonijnych
Kurs Barmański
Kurs Baristyczny
Kurs Animator czasu wolnego
Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP)
Kurs ECDL
Kurs kasjer walutowo-złotowy

Kursy ekonomiczne i informatyczne
Menager handlowy, Zarządzanie finansami firmy, Podatek VAT w obrocie krajowym, Rachunkowość zrozumieć i polubić – zakres podstawy, Ekonomista menagerem produktu, zdrowia i jakości, Podstawy serwisu komputerowego, Obsługi programów biurowych, Grafika komputerowa dla początkujących, Kadry i płace w programie Symfonia i CDN OPTIMA, Pełna Księgowość w programie SYMFONIA, CDN OPTIMA, Mała księgowość w programie SYMFONIA i CDN OPTIMA, Sekretarka – asystentka, Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, Doradztwo edukacyjno- zawodowe, ABC grafiki komputerowej, Strona internetowa w małej firmie jako narzędzie reklamy, Ubezpieczenia społeczne w praktyce, Język angielski w biznesie, Bilans jako podstawowe sprawozdanie statystyczne, Język niemiecki w biznesie

Kursy turystyczno-hotelarskie
Księgowość małych firm INSERT, Profesjonalna obsługa klienta w branży turystycznej, Język angielski w branży turystycznej i hotelarskiej, Profesjonalne CV i rozmowa kwalifikacyjna w turystyce i w hotelarstwie, Obsługa recepcji, Podstawy hotelarstwa, Obsługa turystyki przyjazdowej, Kurs Obsługi imprez plenerowych, Promocja i nowe technologie w turystyce i hotelarstwie, Służba pięter i usług dodatkowych, Informatyczne programy rezerwacyjne, Organizacja imprez turystyki kwalifikacyjnej, Organizacja turystyki dzieci i młodzieży, Organizacja imprez i usług turystycznych (tworzenie i sprzedaż wycieczek, konferencji i eventów), Podstawy turystyki, Obsługa biura podróży i udzielanie informacji turystycznej, Gastronomia w hotelarstwie, Język angielski w recepcji hotelu – obsługa klienta, Język angielski w biurze turystycznym, Kurs obsługi kasy fiskalnej, Księgowość małych firm w programie Insert, Język niemiecki w recepcji hotelu – obsługa klienta, Język niemiecki w biurze turystycznym – obsługa klienta, Geografia w turystyce krajowej, Geografia w turystyce zagranicznej.

Kursy gastronomiczne
Pieczenie ciast, Formowanie i tranżerowanie mięs, Organoleptyczna ocena żywności, Desery – sporządzanie i ekspedycja, Ryby na polskim stole, Dekorowanie potraw i napojów z elementami carvingu, Zakąski w gastronomii, Wyroby garmażeryjne w restauracji, Racjonalne żywienie i zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia, Ekspedycja potraw i napojów z elementami obsługi gości i serwisem specjalnym, Język niemiecki w restauracji – obsługa klienta, Obsługa kelnerska w restauracji, Planowanie, rozliczanie produkcji i kalkulacja wartości energetycznej.

Skip to content