Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

15/04/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Szkoła Branżowa I Stopnia (dawniej: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników)

Szkoła daje wykształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w klasie programowo najwyższej. Nauka trwa 3 lata. 

Szkoła kształci stacjonarnie w zawodach:

- SPRZEDAWCA 

- KUCHARZ

W przypadku pozostałych zawodów, teoretyczna nauka zawodu odbywa się w systemie miesięcznych kursów, natomiast pozostałe zajęcia edukacyjne ogólnokształcące odbywają się w szkole (3 dni w tygodniu). 

Praktyczna nauka zawodu odbywa się u wybranego pracodawcy (2 dni w tygodniu). Podczas składania dokumentów wymagane jest zaświadczenie pracodawcy o możliwości przyjęcia ucznia jako młodocianego pracownika. 

 

INFORMACJA POWIATOWEGO CECHU RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce istnieje od 1987 r. Zrzesza ok. 200 rzemieślników i przedsiębiorców z rożnych branż z całego powiatu wielickiego i nie tylko. Zadaniem Cechu jako organizacji jet utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej. Cech współpracuje z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów. Zgodnie z ustawą o rzemiośle Cech nadzoruje z ramienia Izby Rzemieślniczej przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników. 

Cech zajmuje się również:

- sporządzaniem zapotrzebowania na uczniów młodocianych w zakładach rzemieślniczych

- zgłaszaniem zapotrzebowania do gimnazjów

- kierowaniem uczniów do zakładów rzemieślniczych,

- spisywaniem umów o naukę zawodu,

 

WYNAGRODZENIE UCZNIA

Młodocianemu pracownikowi — uczniowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

- I rok nauki nie mniej niż 4 %

- II rok nauki nie mniej niż 5 %

- III rok nauki nie mniej niż 6 %

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS). Ustawodawca ustalił najniższe wynagrodzenie co oznacza, że pracodawca może ustalić dla młodocianego wyższe wynagrodzenie. Wypłatę wynagrodzenia młodociany musi potwierdzić na liście płac. 

ROZWIĄZANIE UMOWY O NAUKĘ ZAWODU Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach :

- nie wypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracęlub obowiązku dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych, - ogłoszenie likwidacji lub upadłości zakładu,

- reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku niemożliwe jest zrealizowanie programu praktycznej nauki zawodu,

- stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie (np. ze względów zdrowotnych).

 

Umowa z młodocianym w każdym terminie może być rozwiązana jedynie w trybie wzajemnego porozumienia stron. Kwestię rozwiązania umowy o naukę zawodu reguluje Kodeks Pracy Dział IX poświęcony w całości pracownikom młodocianym.

Po ukończeniu szkoły i nauki zawodu uczeń zdaje egzamin na tytuł robotnika wykwalifikowanego w szkole lub egzamin czeladniczy w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. 

Okres nauki zawodu wlicza się do przyszłej emerytury lub renty.

 

OBECNIE DYSPONUJEMY WOLNYMI MIEJSCAMI W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH W NIŻEJ PODANYCH ZAWODACH :

- sprzedawca

- kamieniarz

- murarz

- dekarz

- malarz-tapeciarz

- cieśla

- betoniarz-zbrojarz

- ślusarz

- mechanik pojazdów samochodowych

- cukiernik

- blacharz samochodowy

- piekarz

- technolog robót wykończeniowych w budownictwie

- stolarz

- elektromechanik pojazdów samochodowych

- tapicer

oraz na podstawie Porozumienia z Kopalnią Soli w Wieliczce S.A.

górnik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektryk.

 

Komunikaty

  • Matura Próbna 2021

    więcej info w newsach

    9

    02.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie