Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

17/02/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Technik Handlowiec

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z przygotowania zawodowego (w trakcie nauki w szkole).

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpi zmiana sposobu kształcenia we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, także w technikach. Zamiast jednego egzaminu zawodowego na zakończenie nauki w szkole, uczeń będzie zdawał egzaminy „cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji przewidzianych dla jego zawodu (kwalifikacje czyli grupy umiejętności). Zaświadczenia o zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozwolą na uzyskanie tytułu technika handlowca.

Program nauczania obejmuje przedmioty
a) ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego (dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym),
b) blok przedmiotów ogólnozawodowych stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
c) blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące dwie kwalifikacje:
Prowadzenie sprzedaży Prowadzenie działalności handlowej

W trakcie nauczania nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
zorganizowania i zarządzania firmą handlową, profesjonalnej obsługi klienta w hurtowni i sklepie, ustalania cen i marż handlowych, stosowania instrumentów marketingu, w tym reklamy, sporządzania biznesplanu, oceny towaroznawczej różnych grup towarowych.

Wszyscy absolwenci posiadają też umiejętności wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowych. Są także przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i personalnej, przygotowywania i prowadzenia spotkań służbowych, obsługują także sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, bez względu na zawód, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki 2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też język obcy zawodowy który zapoznaje ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

Sylwetka absolwenta
Jako absolwent szkoły będziesz posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji działalności handlowej w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i funkcjonowania firm handlowych.

Twoja kariera
Znajdziesz zatrudnienie w działach handlowych, instytucjach promocji i marketingu, jako przedstawiciel handlowy, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi.

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji Prowadzenie sprzedaży i i Prowadzenie działalności handlowej może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.Pamiętaj:
„Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni”

Arystoteles

Komunikaty

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie