Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

15/04/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Technik Ekonomista

Pięcioletnie technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z egzaminami z kwalifikacji zawodowych: Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej; Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (w trakcie nauki w szkole).

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK EKONOMISTA? ZADANIA ZAWODOWE:

 • prowadzenie oraz planowanie działalności gospodarczej,
 • opracowywanie i wykonywanie analiz oraz sporządzanie sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • prowadzenie rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
 • prowadzenie rachunkowości w firmie.

Twoja kariera
Znajdziesz zatrudnienie w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach, sekretariatach, biurach rachunkowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, oraz prowadząc własną firmę.

Od roku szkolnego 2012/2013 nastąpiła zmiana sposobu kształcenia we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, także w technikach. Zamiast jednego egzaminu zawodowego na zakończenie nauki w szkole, uczeń zdaje egzaminy „cząstkowe” uzależnione od liczby kwalifikacji przewidzianych dla jego zawodu (kwalifikacje czyli grupy umiejętności). Zaświadczenia o zdaniu egzaminów z kwalifikacji oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej pozwolą na uzyskanie tytułu technika ekonomisty.


Program nauczania obejmuje przedmioty
a) ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego (dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym),
b) blok przedmiotów ogólnozawodowych stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
c) blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące dwie kwalifikacje:
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania biznesplanu firmy a także analizowania jej działalności.

Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rachunkowości, ustalanie wyniku finansowego a także stosowanie różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych.

W trakcie nauki w tym zawodzie nauczysz się także jak oceniać sytuację majątkową oraz finansową firmy.

Wszyscy absolwenci posiadają też umiejętności wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowych. Są także przygotowani do prowadzenia korespondencji handlowej i personalnej, przygotowywania i prowadzenia spotkań służbowych, obsługują także sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

Wszyscy uczniowie kształcący się w technikach, bez względu na zawód, poznają też zasady zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady pracy w małych zespołach, zasady komunikacji interpersonalnej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oprócz nauki 2 języków obcych nauczanie w technikum obejmuje też język obcy zawodowy, który zapoznaje ze słownictwem stosowanym w danym zawodzie.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Technik ekonomista ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie rachunkowości EKA.07


Uczniowie mogą korzystać z kursów zewnętrznych, staży płatnych i stypendiów w ramch Projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” 

Pamiętaj:
„Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni”

Arystoteles

Komunikaty

 • Matura Próbna 2021

  więcej info w newsach

  9

  02.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie